WEDSTRIJDREGLEMENT 25 JAAR BAKKERIJ SINT RITA

 

1. Organisatie

 • 1.1    De wedstrijd ’25 JAAR BAKKERIJ SINT RITA’ wordt georganiseerd door
 • Gryp Ivan, gevestigd te Pierstraat 22 – 2550 Kontich 0977.901.765 (hierna ‘organisator’)
 • 1.2 Wie deelneemt aan deze wedstrijd verklaart zich akkoord met het volledige reglement  en  met  elke  beslissing  die  gekoppeld  is  aan  deze  wedstrijd.
 • 1.3 Gryp Ivan is gerechtigd dit reglement te wijzigen voor niet-essentiële bepalingen.
 • 1.4  Bij overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten haar controle om, behoudt Gryp Ivan zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan uit te stellen, in te korten of te beëindigen alsook om de regels, de prijzen en de informatie met betrekking tot de wedstrijd uit te stellen, in te korten of te annuleren.
 • 1.5  De in artikel 1.3 en 1.4 bedoelde wijzigingen worden van kracht na kennisgeving aan de deelnemer via het opgegeven e-mailadres. De kennisgeving van de wijziging gebeurt tegelijk aan alle geregistreerde deelnemers.

2. Deelnamevoorwaarden

 • 2.1 De wedstrijd ’25 JAAR BAKKERIJ SINT RITA’ is toegankelijk voor iedereen die niet rechtstreeks en persoonlijk verbonden is aan de organisatie van deze wedstrijd.
 • 2.2 Om deel te nemen aan deze wedstrijd dienen volgende stappen gevolgd te worden:
 • – De deelnemer doet bij bakkerij Sint Rita een aankoop van minimum 5 euro.
 • – De deelnemer ontvangt het deelnameformulier en vult dit in.
 • – De deelnemer vult zijn/ haar gegevens in en antwoordt op de wedstrijd- en schiftingsvraag.
 • – De deelnemer deponeert zijn/ haar deelnameformulier in de deelname box bij bakkerij Sint Rita
 • 2.3 De deelnemer kan met één e-mailadres meerdere keren deelnemen aan de wedstrijd. Hij/ zij krijgt per aankoop van minimum 5 euro één kans om de schiftingsvraag in te vullen.

3. Wedstrijd

 • 3.1 De wedstrijd loopt van 27/03/2020 tot en met 20/09/2020.
 • 3.2 De vraag op het deelnemingsformulier luidt als volgt: hoeveel jaar bestaat bakkerij St Rita ?” en de schiftingsvraag is: Hoeveel online bestellingen krijgen we voor 20-09-2020 binnen?
 • 3.3 Bij vermoeden van fraude of poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten en alle gebeurlijke schade op de deelnemer te verhalen.

4. Vaststelling winnaars en prijzen

 • 4.1  Elke deelnemer maakt kans op een ballonvaart. Er zijn 12 ballonvaarten te winnen. De 12 personen die een juist antwoord geven op de vraag en de schiftingsvraag correct hebben of het aantal het dichtst benaderd, winnen een ballonvaart. De eventuele winnaars moeten op zondag 20 september 2020 aanwezig zijn in bakkerij Sint Rita . Bij gebrek aanwezigheid wordt een volgende winnaar aangeduid. Bij een ex aequo zullen aan betrokkenen een extra schiftingsvraag worden voorgelegd.
 • 4.2 De ballonvaart vindt plaats op zondag 20 september 2020 en wordt georganiseerd door Bertels ballonvaarten. Deze zal doorgaan indien mogelijk op een locatie nabij de bakkerij. Op zondag 20 september 2020 om 14u00 zal Bertels ballonvaarten beslissen of de vlucht doorgaat (afhankelijk van weersomstandigheden) Indien deze vlucht niet kan plaatsvinden zal er een alternatief worden voorgesteld, zijnde een nieuwe individuele ballonvaart of een waardebon van Bakkerij Sint Rita.
 • 4.3 De uitslagen van de wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk. Ze kunnen niet worden aangevochten door de deelnemers. Over de uitslagen van de wedstrijden kan niet worden gecorrespondeerd (brieven, mails of telefoongesprekken). Aanduiding en bekendmakingen van winnaars zijn definitief.
 • 4.4 De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Ze kunnen uitsluitend worden toegekend aan de winnaars.
 • 4.5 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere producten of diensten.
 • 4.6 In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijs terug te vorderen, dan wel een schadeloosstelling ter waarde van de prijs, ook als de fraude, het misbruik of de onregelmatigheid wordt vastgesteld nadat de prijs (onterecht) werd toegekend.
 • 4.7    In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

5. Persoonsgegevens

 • 5.1  De deelnemer erkent en aanvaardt door zijn/haar deelname aan deze wedstrijd dat zijn/haar persoonsgegevens door de organisator worden opgenomen en bewaard in een elektronisch bestand, om zo de organisatie en het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren. De persoonsgegevens zullen voor geen andere doeleinden gebruikt worden. Een maand na de wedstrijd worden de persoonsgegevens van de deelnemers uit de database van de organisator verwijderd. De naam en het e-mailadres worden opgevraagd om zo te bepalen wie de winnaars van de wedstrijd zijn. De bepalingen zoals uiteengezet in dit reglement worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de krachtlijnen van de General Data Protection Regulation van 25 mei 2018. Eventuele vragen tot verbetering of inzage van gegevens kunnen gericht worden aan het adres vermeld in artikel 1.1 van dit reglement.

6.  Aansprakelijkheid

 • 6.1  Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.
 • 6.2 De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische en / of praktische problemen waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het continue en ononderbroken verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen.
 • 6.3 De organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de prijzen en/of deelname aan de wedstrijd.
 • 6.4 Indien De organisator genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan De organisator hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 • 6.5 De rechtbank van Antwerpen is exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van het huidige Wedstrijdreglement